Kommuner i länet har tagit fram koldioxidbudgetar

Gislaved, Tranås och Värnamo kommuner har tagit fram varsin koldioxidbudget i gemensamt projekt med Klimatrådet.

-En koldioxidbudget är ett hjälpmedel och ger kommunerna en indikation på vad som behöver göras för att klimatsatsningarna ska bli så hållbara som möjligt, säger Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet.

Idag den 18 oktober, under Klimatveckan, publiceras budgeterna på respektive kommuns webbplats.

-Det ska bli intressant att se vad pilotkommunerna kommer fram till i sina utvärderingar, fortsätter Helena Jonsson.

En del av åtgärdsarbetet

Som en del av åtgärdsarbetet i länets klimat- och energistrategi har Klimatrådet tillsammans med Gislaveds, Tranås och Värnamo i ett pilotprojekt tagit fram varsin koldioxidbudget.

En koldioxidbudget visar både vilka utsläppsutrymmen kommunerna har och vilka utsläppsminskningar som behöver göras för att nå Parisavtalet.

För att visualisera kommunernas koldioxidbudget används Klimatsekretariatets verktyg Climate Visualizer.

Visar vilka utmaningar vi står inför

Koldioxidbudgetarna ser olika ut för varje kommun, men visar tydligt vilka utmaningar samhället står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet och hålla temperaturökningen under 2 grader.

-Det var en ingen överraskning att se hur stor del av våra utsläpp som kom från transporter. Det bekräftar att vi måste fokusera på resorna först och främst, menar kommunstyrelseordförande Mikael Karlsson i Värnamo kommun.

Carina Johansson, kommunstyrelseordförande på Gislaveds kommun, betonar att en koldioxidbudget är viktig för att kunna visa på vikten av åtgärder.

– Det absolut bästa är att den skapar ett nytt perspektiv på utsläppsproblemet. Den ackumulativa effekten förklaras. Något som är betydelsefullt för att kunna visa på vikten av åtgärder.

Effektivt verktyg

Kommunstyrelseordförande i Tranås, Mats Holmstedt, anser att koldioxidbudgeten är ett bra verktyg för att kunna gå vidare med handlingsplaner och göra prioriteringar.

-Tranås har redan börjat använda verktyget för diskussioner med kommunens största företag.

Klimatsmart plusenergilän 2045

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Jönköpings län har en vision om att bli ett Klimatsmart plusenergilän 2045. Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen.

Länets klimat- och energistrategi visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i den offentliga sektorn, i näringslivet och i civilsamhället. Den innehåller två åtgärdsprogram som dels handlar om minskning av klimatpåverkan, dels om anpassning till ett förändrat klimat.

Läs mer om Jönköpings läns klimat- och energistrategi och åtgärdsprogrammen

Klimatrådet

Klimatrådet är en samverkanplattform med aktörer från privata och ideella organisationer, företag, myndigheter och kommuner i Jönköpings län. Med engagemang och påverkansmöjligheter driver Klimatrådet utvecklingen inom klimat- och energiarbetet i länet.

Kommunernas koldioxidbudgetar

Gislaveds kommuns koldioxidbudget

Tranås kommuns koldioxidbudget

Värnamo kommuns koldioxidbudget

Kontaktpersoner
Gislaved: Tomas Gustavsson, tomas.gustavsson@gislaved.se
Tranås: Ann-Sofie Sarenäs, annsofie.sarenas@tranas.se
Värnamo: Martina Palm, martina.palm@varnamo.se
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Moa Lindvert, moa.lindvert@lansstyrelsen.se