Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2021-2025

Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter och därmed även bidra till att minska klimatutsläppen i samhället i stort.

Klimatrådets åtgärder för att bidra till att vi når visionen om ett Klimatsmart plusenergilän senast år 2045 samlas i Klimatrådets åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet ska tydliggöra målsättningen med klimat- och energiåtgärder inom den ordinarie verksamheten och de ansvarsområden som berörs av klimatförändringarna. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder inom klimat- och energistrategins fokusområden samt strategiska åtgärder och projektåtgärder. Åtgärdsprogrammet gäller år 2021-2025.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att lyckas minska vår påverkan på klimatet och undvika att medeltemperaturen ökar mer än 1,5 grad globalt krävs stora insatser.

För att förverkliga länets klimat -och energistrategi tar Länsstyrelsen i bred samverkan med offentliga och privata aktörer i länet fram åtgärdsprogram med kraftfulla åtgärder för att minska klimatpåverkan och anpassa länet till ett förändrat klimat.

Sammanfattning

Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan syftar till att förbättra klimat- och energiarbetet i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper samt miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jönköpings län. De har därefter behandlats av Klimatrådets beredningsgrupp samt inom Länsstyrelsens styrgrupp. Klimatrådet Jönköpings län har sedan ställts sig bakom åtgärdsprogrammet.
De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, Parisavtalet, EU:s och Sveriges energi- och klimatmål samt länets klimat- och energistrategi från 2019 ligger som en bas för åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innehåller 21 åtgärder och 6 projektåtgärder.

Åtgärdsprogram i fulltext

Åtgärdsprogrammet är publicerad av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

ISSN: 1101:9425
Utgivningsdatum: 2021, reviderad januari 2024.