Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resiliensen för klimatförändringar i Jönköpings län.

 

Klimatrådets åtgärder för att bidra till att vi når visionen om ett Klimatsmart Plusenergilän senast år 2045 samlas i Klimatrådets åtgärdsprogram.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att lyckas minska vår påverkan på klimatet och undvika att medeltemperaturen ökar mer än 1,5 grad globalt krävs stora insatser.

För att förverkliga länets klimat -och energistrategi tar Länsstyrelsen i bred samverkan med offentliga och privata aktörer i länet fram åtgärdsprogram med kraftfulla åtgärder för att minska klimatpåverkan och anpassa länet till ett förändrat klimat.

Åtgärderna som presenteras har mejslats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser, och bottnar i de sju prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.

Sammanfattning

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resiliensen avseende klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har arbetats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.

 Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i tre block: 

1. Strategiska åtgärder 
2. Länsgemensamma åtgärder
3. Aktörsspecifika åtgärder 

Totalt sett har åtgärdsprogrammet 97 åtgärder, uppdelade enligt följande:

  • Block 1 Strategiska åtgärder: 2 åtgärder,
  • Block 2 Länsgemensamma åtgärder: 4 åtgärder,
  • Block 3 Aktörsspecifika åtgärder: 91 åtgärder.

Åtgärdsprogram i fulltext

Åtgärdsprogrammet är publicerad av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

ISSN: 1101:9425
Utgivningsdatum: 2021, reviderad januari 2024.