Klimatsmart plusenergilän

Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. Klimatsmart för oss innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker.

  • De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla som bor och arbetar i samt besöker länet.
  • Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen.
  • Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker.
  • Vår samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas och spridas.

Övergripande mål

Länets vision Klimatsmart plusenergilän och tillhörande klimat- och energimål är fastställd i länets klimat-och energistrategi (2019) och förverkligas bland annat genom två åtgärdsprogram.

Klimat- och energistrategi

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker.