Klimatsmart plusenergilän

Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. Klimatsmart för oss innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker.

  • De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla som bor och arbetar i samt besöker länet.
  • Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen.
  • Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker.
  • Vår samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas och spridas.

Övergripande mål

Länets vision Klimatsmart plusenergilän och tillhörande klimat- och energimål är fastställd i länets klimat-och energistrategi (2019) och förverkligas bland annat genom två åtgärdsprogram.

Klimat- och energistrategi

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Gemensam vision – Klimatsmart plusenergilän 2045 Klimatet förändras redan nu

Koldioxidbudget för Jönköpings län

Region Jönköpings län och Klimatrådet i Jönköpings län har tillsammans tagit fram en koldioxidbudget för länet. Budgeten visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet. För att nå Parisavtalet krävs att