Länets koldioxidbuget tar slut om sju år

Om utsläppen i Jönköpings län fortsätter i samma takt som tidigare kommer länets koldioxidbudget vara förbrukad inom sju år. Det betyder att utsläppen av klimatgaser i länet helt måste ha upphört år 2030.

Om utsläppen i Jönköpings län fortsätter i samma takt som tidigare kommer länets koldioxidbudget vara förbrukad inom sju år. Det betyder att utsläppen av klimatgaser i länet helt måste ha upphört år 2030. Det visar siffrorna i den koldioxidbudget som presenterades för regionpolitiker i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) under onsdagen.

– Koldioxidbudgeten visar tydligt hur allvarligt läget är och var de största utsläppen finns. Nu har vi ett värdefullt verktyg för att kunna öka medvetenheten om hur vi ligger till och att vi behöver agera snabbt, säger Tommie Ekered (M), som är ordförande i TIM-nämnden.

Tommie Ekered är regionråd för Moderaterna. Foto: Johan W Avby.

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som släpps ut från olika källor i länet och hur snabbt utsläppen måste minska för att länet ska kunna fullgöra sin del av Parisavtalet. Målet är att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader men med en strävan om att den ska stanna vid 1,5 grader. Budgeten visar att utsläppen i Jönköpings län har minskat med 2 procent i genomsnitt per år sedan 2010. Det är dock långt under den minskning på 13 procent per år som krävs för att nå målet. Ligger utsläppen kvar på dagens nivåer är därför Jönköpings läns koldioxidbudget förbrukad inom sju år. Vilket skulle betyda att utsläppen av klimatgaser helt måste ha upphört i länet efter 2030.

Transporter står för de största utsläppen

Länets största utmaningar finns inom transportsektorn där persontransporter står för den största delen följt av tunga transporter med lastbil. Utsläppen inom transportsektorn har visserligen minskat regelbundet sedan 2010 men inte i den takt som krävs.

– Koldioxidbudgeten ger oss en nulägesbild som vi alla kan samlas kring. Den pekar ut viktiga utvecklingsområden där transportsektorn sticker ut tillsammans med konsumtion och tillverkande industri. Jag tror att koldioxidbudgeten ger oss kraft för att öka takten i den gröna omställningen, säger Tommie Ekered.

Diagrammet visar historiska utsläpp (2021 och 2022 är preliminära värden), den hittills förbrukade budgeten samt återstående budget för Jönköpings län. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp fram till 2045. Den vänstra Y-axeln visar utsläpp som procent av 2022. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.

Klimatförändringarna påverkar länet

Länets budget är framtagen av organisationen Klimatsekretariatet i samverkan med Uppsala universitet. Bakom initiativet att ta fram en koldioxidbudget står Region Jönköpings län tillsammans med Klimatrådet Jönköpings län. Med i samarbetet är även Länsstyrelsen i Jönköpings län som har i uppdrag av regeringen att samordna och leda arbetet med genomförandet av länets klimat- och energistrategi. Utöver arbetet med att minska utsläppen ingår det i strategin att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker. Under de senaste åren har Jönköpings län drabbats av både torka, bränder och höga vattenflöden.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar vars konsekvenser vi märker av och tvingats hantera även här i vårt län. Utvecklingen är allvarlig då det drabbar både människor, djur, natur och samhällsekonomin, säger landshövding Helena Jonsson, som också är ordförande i Klimatrådet Jönköpings län.

Samarbete en viktig framgångsfaktor

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län och ordförande i Klimatrådet Jönköpings län.

Varken Länsstyrelsen i Jönköpings län eller Region Jönköpings län har själva rådighet över alla åtgärder och verktyg som behövs för att minska utsläppen. För att utsläppen av klimatgaser i Jönköpings län ska minska i tillräcklig omfattning krävs samverkan. Region Jönköpings län, länets kommuner, myndigheter, näringsliv och allmänheten behöver alla ta krafttag för att ställa om.

– Samhällets koldioxidutsläpp och följderna av dem är komplext. Att hantera klimatförändringarna och öka produktionen av förnyelsebar energi och minska utsläppen kräver samarbete. Vi har en unik samarbetsförmåga i vårt län som visat sig vara en styrka och framgångsfaktor när det verkligen gäller. Så det är med tillförsikt jag hoppas att vi tillsammans gör vad som krävs för att minska utsläppen i länet till önskade nivåer i tid, säger Helena Jonsson.

Länkar

Koldioxidbudgeten finns i rapportform samt i visualiseringsverktyg på Klimatrådets webbplats.